Gebruik van cookies
www.ipon-fotografie.com plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)
Indien u in onze popup op ‘Ja, ik aanvaard cookies’ heeft geklikt, gaf u expliciete toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookies-beleid. U kan uw gegeven toestemming op elk moment wijzigen en of intrekken door uw cookie-keuze aan te passen
Cookies uitschakelen
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google,Facebook,Youtube op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.ipon.be te beïnvloeden.
Privacy policy van adverteerders/derde partijen
Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. www.ipon.be kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van www.ipon.be.
Facebook, LinkedIn en Twitter
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Privacy Policy
Privacy policy voor Ipon, eigenaar van www.ipon-fotografie.com
Naam bedrijf: Ipon, Pol Van Kerschaver
Website: www.ipon-fotografie.com
BTW-nummer: BE0648.344.337

Privacy Verklaring

Ipon wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Ipon verzamelt, alsook over de wijze waarop Ipon deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.
Het plaatsen van een bestelling bij de Ipon impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonsgegevens

Onze site https://www.ipon-fotografie.com/client-galleries/ ofwel de Ipon bestelmodule kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
Naam, Voornaam, Woonadres, E-mailadres, Telefoonnummer (vast/gsm) Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
Ipon verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website en de diensten van Ipon. Zo zal IPon, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat IPon toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.
Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:
Het plaatsen van een bestelling, bezoek van de website www.ipon-fotografie.com
De door Ipon verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

Ipon kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:
De uitvoering van een overeenkomst met Ipon
Het leveren van support
Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
Statistische doeleinden
De opmaak van een offerte
Nieuwsbrief

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Ipon zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Ipon en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat IPon in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Ipon uw persoonsgegevens openbaar maakt:
Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Fotograaf hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
Wanneer IPon of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke IPon heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.

In alle overige gevallen zal IPOn uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens
Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Ipon uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder “gebruik persoonsgegevens”.

Uw privacy rechten
Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met foto@ipon.be en aan Ipon te bezorgen via email of ter post: Recht op toegang tot de persoonsgegevens die IPon mogelijks over u beschikt;
Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (“right to be forgotten”);
Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen.

Beveiliging persoonsgegevens
IPon verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Ipon, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Ipon in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Update Privacy Verklaring

Ipon is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Monitoren gedrag bezoeker
www.ipon.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, .
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de, logo’s, tekeningen, data, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Ipon.
Fotobeleid Ipon
De digitale bestanden blijven de exclusieve eigendom van Ipon. Ipon behoudt zich het recht de foto’s te gebruiken voor reclame en etalage, website, nieuwsbrief, facebook, twitter, … zonder voorafgaande toestemming van de klant.
Elke klant zowel handelaar als niet handelaar erkent kennis te hebben van deze voorwaarden en ze te aanvaarden. Dit volgt uit de bestelling zelf. De algemene voorwaarden staan steeds vermeld op de bestelbon en voor studioreportages hangen deze zichtbaar uit in de studio. Bij een bestelling via de ipon bestelmodule erkent de klant tevens kennis te hebben van de voorwaarden en te aanvaarden.
Door gebruik te maken van onze diensten als fotograaf verklaar je je akkoord met het nemen en het gebruik van je afbeelding. We waken erover dat we dit op een respectvolle manier doen. Mocht je je echter oncomfortabel voelen bij het gebruik van je afbeelding, laat het ons weten op foto@ipon.be.

Contacteer IPon
Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Ipon uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:
Via e-mail: foto@ipon.be of Via de post: Ipon Staatsbaan 28/0-01 9991 Adegem

Algemene voorwaarden – Privacy Policy
Algemene voorwaarden

1.Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden voor gebruikers van de internettoepassing wordt verstaan onder:
1.1.Aanbieder: IPon, Pol Van Kerschaver gevestigd te Staatsbaan 28/0-01 9991 Adegem
1.2.Klant: degene, natuurlijk of rechtspersoon, die via www.ipon-fotografie.com bestellingen plaatst bij Aanbieder.
1.8.Toegangscode: unieke benaming en password die Aanbieder ter beschikking stelt aan Klant teneinde toegang te verkrijgen tot https://www.ipon-fotografie.com/client-galleries/
1.9.Ongeoorloofd gebruik van https://www.ipon-fotografie.com/client-galleries/ ofwel bestelmodulle Ipon: hieronder wordt onder meer verstaan het door middel van Ipon bestelmodulle verspreiden van informatie die in strijd is met de wet, het hinderen van overige Deelnemers, Klanten of internetgebruikers, het toebrengen van schade aan het systeem of naar objectieve maatstaven in strijd met de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

2.MET BETREKKING TOT KLANTEN
2.1.Registratie
2.1.1.Bestellingen kunnen niet geplaatst worden zonder registratie van de klantengegevens.
2.1.2.Tenzij nadrukkelijk aangegeven door Klant worden de op het bestelformulier vermelde adres- en contactgegevens enkel gebruikt ten behoeve van de afhandeling van de betreffende order.
2.1.3 Iedereen die klant is, kan automatisch jaarlijks enkele nieuwsbrieven van Ipon ontvangen. De nieuwsbrieven zijn louter informatief en worden +- 4 maal per jaar verstuurd. Deze worden verstuurd naar het emailadres dat de klant in zijn communicatie naar Ipon gebruikt. Uitschrijven van de mailing lijst kan op eenvoudig verzoek. Iedere nieuwsbrief bevat ook een link waarmee je je kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens bewaard.
Voor het versturen van nieuwsbrieven gebruikt Ipon Mailchimp of Ympl. Lees de privacyverklaring van Mailchimp en Ympl (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

2.2.Aanbiedingen en prijzen
2.2.1.De gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de datum der aanbieding.
2.2.2.Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Aanbieder gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld.
2.2.3.Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
a. bij diensten gebaseerd op uurtarief,
b. bij goederen, gebaseerd op levering af ons bedrijf,
c. inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd,
d. inclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer,
e. exclusief eventuele verzekeringen.

2.3.Betalingsvoorwaarden
2.3.1.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling netto te gebeuren.
2.3.2.Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden is wordt de opdracht niet in behandeling genomen tenzij met gekozen heeft voor betaling bij afhaling.

2.4.Leveringen
2.4.1.Aanbieder behoudt het recht voor opdrachten c.q. bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel uitsluitend onder rembours of contant te leveren of vooruitbetaling van Klant te verlangen.
2.4.2.Aanbieder is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

2.5.Levertijd
2.5.1.Door Aanbieder opgegeven levertijden zijn indicatief en niet als fatale termijn te beschouwen. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is opgegeven.
2.5.2.Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.5.3.De levertijd gaat in op de datum waarop de betaling door Aanbieder wordt ontvangen. Voor orders met een factuurbedrag van meer dan tweehonderd Euro, gaat de levertijd in op de datum waarop tenminste 40% van het factuurbedrag door Aanbieder wordt ontvangen.

2.6.Transport en risico
2.6.1.Ongeacht de overeengekomen wijze van levering, zijn alle te leveren goederen voor rekening en risico van Klant vanaf het moment dat goederen Ipon verlaten, ongeacht of het product nog moet worden (af)gemonteerd. Een en ander geldt ook wanneer voor de zending door vervoerders de verklaring op de vrachtbrief wordt verlangd, dat alle schade gedurende het vervoer voor rekening van de afzender is.
2.6.2.De wijze van verpakking, transport, verzending enz. van goederen zal, indien Aanbieder hieromtrent geen nadere schriftelijke aanwijzingen van Klant ontvangt, door Aanbieder geheel naar eigen inzicht en met de van Aanbieder redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid worden bepaald. Eventuele specifieke wensen van Klant met betrekking tot de wijze van verpakking, transport en verzending, komen voor rekening van Klant.
2.6.3.Het transport van goederen vindt in beginsel onverzekerd plaats, zodat zoals vermeld in artikel 4.2.3 sub e van deze voorwaarden genoemde prijzen exclusief de kosten voor de verzekering van het transport zijn.
2.6.4.Goederen die bij aflevering beschadigd zijn worden door Aanbieder vervangen indien Klant hiervan melding doet bij Aanbieder binnen 24 uur na het moment van aflevering en de goederen per ommegaande retour zendt.

2.7.Annulering
Indien Klant een order wenst te annuleren zullen, indien nog geen betaling met betrekking tot deze order is verricht, geen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Indien Klant een order wenst te annuleren nadat een betaling is verricht, zal, indien Aanbieder met deze ontbinding instemt, 15% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening worden gebracht, onverminderd het recht van Aanbieder op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

2.8.Auteursrechten
Aanbieder behoudt ten aanzien van de door hem gemaakte fotos en ook ten aanzien van de door hem gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten voor, tenzij anders is overeengekomen.

3.Overmacht
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Aanbieder door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Aanbieder niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

4.Privacy verklaring
4.1.Persoonsgegevens van Klanten worden vastgelegd ten behoeven van hetgeen noodzakelijk is voor het functioneren van de Ipon bestelmodulle op https://www.ipon-fotografie.com/client-galleries/
4.2.Geregistreerde gegevens zijn niet zonder toestemming van Klanten in te zien door anderen dan Aanbieder en zullen niet zonder toestemming van Klant ter beschikking gesteld worden van derden tenzij Aanbieder hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is om de rechten van Klanten of Aanbieder te beschermen.
4.3.De door Klant opgegeven informatie zal niet gebruikt worden voor commercile boodschappen door derden zoals reclamemakers, partners, sponsors en andere partijen.
4.4.Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door Aanbieder van gegevens kan Klant zich wenden tot Aanbieder foto@ipon0be
4.5.Het is te allen tijde mogelijk na verzoek daartoe aan Aanbieder, alle gegevens van betreffende Klant kosteloos te doen verwijderen van https://www.ipon-fotografie.com behoudens in geval noodzakelijkerwijs een backup dient te worden toegepast waar gegevens van Klant op mochten zijn opgeslagen.

5.Geschillen
5.1.Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht.
5.2.Uitsluitend de Belgische rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die naar aanleiding of in verband met deze voorwaarden tussen Aanbieder en Klant kunnen ontstaan, tenzij partijen anders overeengekomen. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

6.Slotbepalingen
6.1.Aanbieder behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
6.2.Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/overeenkomst niet aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
6.4.Wanneer Aanbieder worden overgenomen, Aanbieder fuseert of Aanbieder zich op andere wijze ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen Klant en Aanbieder bestaan over op deze andere rechtspersoon.

Aldus door Aanbieder vastgesteld op 08-05-2018